Upit termodinamička temperatura, pronađeno natuknica: 13

termodinamička temperatura

termodinamička temperatura (apsolutna temperatura) (znak T), temperatura određena termodinamičkim zakonima: ...

Boltzmannova statistika

Boltzmannova statistika [bɔ'lcman~] (po Ludwigu Boltzmannu), metoda klasične statističke fizike koja ...

Bose-Einsteinova statistika

Bose-Einsteinova statistika [bo'se ại'nštain~] (po Satyendru Nathu Boseu i Albertu Einsteinu), kvantna ...

Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu ...

Einstein-Debyeova teorija toplinske provodnosti čvrstoga tijela

Einstein-Debyeova teorija toplinske provodnosti čvrstoga tijela [ại'nstain dəb62656i'ə~] (po Albertu Einsteinu ...

kinetička teorija plinova

kinetička teorija plinova, tumačenje makroskopskih svojstava plinova na temelju gibanja njihovih čestica ...

laser

laser (akr. od engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation: pojačanje svjetlosti s ...

Saha, Meghnad

Saha [sa'ha], Meghnad, indijski astrofizičar (Seoratali, danas u Bangladešu, 6. X. 1893 – New Delhi, ...

slobodna energija

slobodna energija, termodinamička funkcija stanja, mjera sposobnosti nekoga makrofizikalnog ili kemijskog ...

Van der Waalsova jednadžba

Van der Waalsova jednadžba [vαn dər wa:'ls~] (po Johannesu Dideriku Van der Waalsu koji ju je postavio ...

(1)  2