Upit ugljikovodici, pronađeno natuknica: 44

ugljikovodici

ugljikovodici, spojevi ugljika i vodika koji sadrže samo ta dva elementa. Zbog svojstva ugljikovih atoma ...

aleni

aleni (franc. allène, skraćeno od allylène < lat. allium: češnjak), nezasićeni alifatski ugljikovodici ...

alifatski spojevi

alifatski spojevi (grč. ἄλεıφαρ: mast, genitiv ἀλείφατος), lančasti, aciklički organski spojevi koji ...

alkani

alkani (prema alkohol) (parafini), zasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n + 2. Prva su ...

alkeni

alkeni (prema alkil) (olefini), nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n, sadrže dvostruku ...

alkini

alkini (prema alkil) (acetileni), nezasićeni aciklički ugljikovodici opće formule CnH2n–2, sadrže trostruku ...

antidijaroici

antidijaroici (anti- + dijareja), lijekovi koji smanjuju ili zaustavljaju proljev. Dijele se na nespecifične ...

anuleni

anuleni (lat. anulus: prsten), monociklički konjugirani ugljikovodici opće formule (– CH = CH–)n. Broj ...

azuleni

azuleni (španj. azul: modar), nebenzenoidni aromatski ugljikovodici plave do ljubičaste boje, koji se ...

čađa

čađa, amorfni ugljikov prah, koji nastaje nepotpunim izgaranjem ili termičkim raspadom organskih tvari ...

(1)  2  3  4  5