Upit virusne bolesti, pronađeno natuknica: 23

virusne bolesti

virusne bolesti ili infekcije (kasnolat. infectio, od lat. inficere: obojiti, okužiti, zatrovati), bolesti ...

Cvetnić, Slavko

Cvetnić, Slavko, hrvatski veterinar i virolog (Mraclin, 26. III. 1929 – Zagreb, 30. I. 2016). Diplomirao ...

Fabricijeva burza

Fabricijeva burza, okruglasti limfoepitelni šuplji organ u ptica, smješten na leđnome dijelu zdjelične ...

korioiditis

korioiditis (grč. χορıοεıδής: koji nalikuje na kožicu, opnu + -itis), upala žilnice. Može biti difuzna ...

vinova loza

vinova loza (europska loza, domaća loza, plemenita vinova loza; Vitis vinifera), jedina vrsta iz euroazijske ...

virusi

virusi (lat. virus: otrov), uzročnici zaraznih bolesti u ljudi, životinja i biljaka (→  bolest; virusne ...

antiinfektivi

antiinfektivi (anti- + infekcija) (antibakterici, antimikotici), sredstva za liječenje infekcija uzrokovanih ...

COVID-19 bolest

COVID-19 bolest (akr. od engl. Coronavirus Disease 2019: bolest uzrokovona koronavirusom 2019), akutna ...

epidemija

epidemija (grč. ἐπıδημία: boravak na jednome mjestu), naglo obolijevanje većega broja ljudi na određenom ...

HIV-bolest

HIV-bolest, bolest uzrokovana virusom humane imunodeficijencije (HIV, od engl. Human Immunodeficiency ...

(1)  2  3