struka(e): matematika

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče neka druga krivulja, tzv. izvodnica, opisujući plohu. Ako se npr. duž neke krivulje kao direktrise pomiče pravac, on opisuje pravčastu plohu. Specijalno, pravac koji se pomiče duž kružnice, ostajući okomit na ravninu te kružnice, opisuje kružni cilindar kojemu je ta kružnica direktrisa, a pravac izvodnica. (2) Direktrisa je jedan od definicijskih elemenata konika, jer se one mogu definirati kao skup točaka ravnine za koje je omjer udaljenosti r od čvrste točke, žarišta, i udaljenosti d od čvrstog pravca, direktrise, stalan, tako da je r = εd. Tu je ε numerički ekscentricitet, karakterističan za vrstu i oblik konike. Elipsa i hiperbola imaju po dvije direktrise okomite na os koja spaja njihova žarišta, a udaljene od njihova središta za a/ε. Parabola ima samo jednu direktrisu okomitu na njezinu os, a udaljenu od njezina tjemena za polovicu razmaka žarišta i direktrise. Za konike direktrisa je polara njihova žarišta.

Citiranje:

direktrisa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/direktrisa>.