struka(e): matematika
ilustracija
POLARA

polara (prema pol), skup takvih točaka B dane konike K koje s točkom P i sjecištima A1, A2 pravca PB i konike K čine harmoničku četvorku, tj. za koje je dvoomjer (B, P, A1, A2) = –1. Pokazuje se da je polara p pravac kojemu je točka P pol. Ako se pol nalazi u konveksnom dijelu ravnine s obzirom na koniku, pripadna ju polara siječe u diralištima T1 i T2 tangenata povučenih iz pola na nju, a ne siječe ju ako se pol nalazi u konkavnom dijelu ravnine s obzirom na koniku. Ako je pol točka konike, pripadna je polara tangenta te konike u toj točki. Korespondencija pol ↔ polara jest bijekcija (→ funkcija) za danu koniku. Pojam pola i polare ima važnu ulogu u projektivnoj geometriji.

Citiranje:

polara. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/polara>.