struka(e): fizika

Boltzmannova konstanta [bɔ'lcman~] (znak k), prirodna konstanta koja u nekom plinu povezuje termodinamičku temperaturu i prosječnu kinetičku energiju čestice, tj. makroskopsku u mikroskopsku fiziku. Jednaka je omjeru opće plinske konstante R i Avogadrove konstante NA, k = R/NA. Od redefiniranja osnovnih jedinica Međunarodnoga sustava jedinica 2019. iznosi točno 1,380 649 · 10–23 JK–1.

Karakteristična toplinska energija (pobuda) čestičnih statističkih sustava E na temperaturi T opisuje se relacijom E = k · T, pa je Boltzmannova konstanta važna u klasičnoj i u kvantnoj statističkoj fizici te u modernim kozmološkim modelima. U statističkoj interpretaciji entropija je umnožak logaritma termodinamičke vjerojatnosti stanja P i Boltzmannove konstante: S = k ln P. Nazvana je po Ludwigu Boltzmannu koji je 1877. povezao entropiju i vjerojatnost.

Citiranje:

Boltzmannova konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/boltzmannova-konstanta>.