struka(e): fizika

hamiltonijan (po Williamu Rowanu Hamiltonu) (znak H), u klasičnoj fizici, skalarna funkcija jednaka zbroju kinetičkih i potencijalnih energija čestica. U jednadžbama gibanja opisuje energiju sustava s pomoću poopćenih koordinata sustava i količina gibanja čestica.

U kvantnoj mehanici, hamiltonijan je operator, zbroj operatora kinetičke (p²/2m) i potencijalne (V(x)) energije sustava čestica: H = p²/2m + V(x). Primjerice, hamiltonijan harmonijskoga oscilatora jest:

H = p²/2m + ²x/2,

gdje je p operator količine gibanja koji može poprimiti bilo koju vrijednost iz intervala (–∞, ∞), m je masa čestice, ω kružna frekvencija (ω = E/ħ), ħ reducirana Planckova konstanta (ħ = h/2π), x operator položaja koji može poprimiti bilo koju vrijednost iz intervala (–∞, ∞). (→ energijske svojstvene vrijednosti; hamiltonijanski sustavi; račun smetnje)

Citiranje:

hamiltonijan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/hamiltonijan>.