struka(e): fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne sustave opisuje s pomoću Schrödingerove jednadžbe. Zasnovana je na shvaćanju da je energija koju sadrži neki fizikalni sustav kvantizirana, tj. da ne može poprimati sve vrijednosti u nekom neprekidnom nizu unutar nekog područja, već je ograničena na pojedine odvojene (diskretne) vrijednosti. Objašnjava pojave vezane uz mikroprocese u plinovima, kristalima, poluvodičima, supravodičima, suprafluidima i dr. Uz teoriju relativnosti, kvantna fizika najznačajnije je područje teorijske fizike razvijeno u XX. st. U današnje doba izdvojila su se područja kao kvantna mehanika, kvantna elektrodinamika, kvantna statistika, kvantna optika (→ laser), kvantna kromodinamika i dr. s tendencijom daljnjega širenja. (→ planck, max)

Citiranje:

kvantna fizika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kvantna-fizika>.