struka(e): matematika

opseg (perimetar) (znak O), u geometriji, duljina oboda, tj. krivulje koja omeđuje neki geometrijski lik. Mjerna jedinica opsega jest metar (m). Opseg višekuta jednak je zbroju duljina svih njegovih stranica; opseg kruga polumjera r jednak je O = 2rπ; opseg elipse može se izračunati s pomoću eliptičnog integrala ili približno s pomoću Ramanujanove formule O = π [3(a + b) – (3a + b)–1/2(a + 3b)–1/2], gdje su a i b velika i mala poluos elipse. (→ ramanujan, srinivasa aiyangar)

Citiranje:

opseg. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/opseg>.