struka(e): matematika

potenciranje (prema potencija), unarna osnovna matematička operacija koja broju, varijabli, polinomu, matrici ili nekom drugom matematičkom objektu pridružuje njegovu potenciju, inverzna je korjenovanju. Primjerice, ako je a realni broj, a n prirodni, n-ta potencija od a, simbolički označena s an, definirana je s an a · a · … · a, tj. kao n-struki produkt broja a samim sobom. Kaže se da je a baza, a n eksponent te potencije. Specijalno se a² naziva kvadrat, a a³ kub od a. Za a ≠ 0 pojam se potencije proširuje na sve cijele eksponente definicijom a0 = 1, a–n = 1/an. Za a > 0 moguće je i daljnje poopćenje na sve racionalne eksponente prema definiciji am/n = n am . Pojam potencije ar za bilo koji realni eksponent r definira se kao potenciranje 2.jpg, gdje je rk (za k = 1, 2, …) bilo koji niz racionalnih brojeva koji konvergira prema r, tj. potenciranje 3.jpg. Pokazuje se da takav limes uvijek postoji i neovisan je o izboru niza rk koji konvergira prema r. Za potencije s proizvoljnim eksponentom vrijede ova pravila: ar · as = ar+s, ar/as = ar–s, (ar)s = ars.

Citiranje:

potenciranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/potenciranje>.