struka(e): fizika

scintilacija (lat. scintillatio: svjetlucanje), svojstvo fluorescirajućih i fosforescirajućih tvari da nakon prolaska ionizirajućega zračenja (elektrona, alfa-čestica, iona, fotona visoke energije) emitiraju elektromagnetske valove u području vidljivog i ultraljubičastoga spektra. Prolaskom kroz takve tvari zračenje predaje dio svoje energije elektronima, zbog čega oni prelaze u pobuđeno energetsko stanje. Nakon nekoga vremena elektroni se vraćaju u svoje osnovno stanje emitirajući kvante elektromagnetskoga zračenja, a emisija se očituje kao slabo svjetlucanje. Ta pojava služi kao osnova rada scintilacijskih brojila ionizirajućega zračenja. (→ luminiscencija)

Citiranje:

scintilacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/scintilacija>.