struka(e): fizika

Van der Waalsova jednadžba [vαn dər wa:'ls~] (po Johannesu Dideriku Van der Waalsu koji ju je postavio 1873) (jednadžba stanja realnoga plina), jednadžba koja opisuje stanje realnoga plina kad sile među česticama plina nisu zanemarive i kad volumen čestica nije zanemariv: p = RT (1/(Vm – b) – a/Vm²), gdje je p tlak, Vm molarni volumen, R plinska konstanta, T termodinamička temperatura, a a i b Van der Waalsove konstante. Konstante a i b ovise o vrsti tvari, gustoći i temperaturi, konstanta a uzima u obzir privlačne sile među molekulama, a konstanta b volumen molekula. Kada je molarni volumen velik, konstanta b i član a/Vm² zanemarivi su, te Van der Waalsova jednadžba postaje jednadžba stanja idealnoga plina: p = NkT/Vm.

Citiranje:

Van der Waalsova jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/van-der-waalsova-jednadzba>.