struka(e): fizika

jednadžba stanja idealnoga plina, jednadžba koja tvrdi da je u idealnome plinu umnožak tlaka p i volumena V jednak umnošku količine tvari n, plinske konstante R i termodinamičke temperature T, dakle, pV = nRT. Postavio ju je Émile Clapeyron 1834. objedinivši plinske zakone u jednadžbu: pV = konst. koja vrijedi za određenu količinu tvari. Budući da je količina tvari količnik ukupnoga broja čestica i Avogadrove konstante n = N/NA, jednadžba stanja idealnoga plina može se pisati i u obliku pV = NkT, gdje je k Boltzmannova konstanta. Za realne plinove koristi se Van der Waalsova jednadžba.

Citiranje:

jednadžba stanja idealnoga plina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 26.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/jednadzba-stanja-idealnoga-plina>.