Clausius-Clapeyronova jednadžba

Clausius-Clapeyronova jednadžba [klạu'zius klapεʀ61533'~] (po Rudolfu Juliusu Emanuelu Clausiusu i Émileu Clapeyronu), jedna od temeljnih termodinamičkih jednadžbi koja opisuje izotermne fazne prijelaze 1. vrste (npr. taljenje ili isparavanje). Ako je dp/dT gradijent krivulje promjene stanja, ΔH latentna entalpija promjene stanja, V1 i V2 odgovarajući volumeni dviju faza a T termodinamička temperatura na kojoj se promjena zbiva, jednadžba glasi:

 dp   =   ΔH 
 dT  (V2 + V1)T 

Citiranje:
Clausius-Clapeyronova jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12082>.