STRUKE:

Comptonov efekt

Comptonov efekt [kɔ'mptən~] (po Arthuru Hollyju Comptonu), porast valne duljine elektromagnetskoga zračenja raspršenoga na slobodnim elektronima. Promjena Δλ = (2h/mc) sin² (φ/2) dana je Planckovom konstantom h i masom elektrona m, a ovisi o kutu φ između upadnog i raspršenoga zračenja. Izvorno je taj porast valne duljine otkriven 1922. pri raspršenju rendgenskoga zračenja na atomima kemijskih elemenata male atomske mase, kod kojih je energija vezanja elektrona zanemariva u odnosu na energije kvanta zračenja.

Citiranje:
Comptonov efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12332>.