STRUKE:

hidrodinamički tlak

hidrodinamički tlak, tlak u fluidu koji struji. U horizontalnoj cijevi je zbroj statičkog i dinamičkoga tlaka konstantan (prema Bernoullijevoj jednadžbi p + 1/2 ρ v² = const, gdje je p statički tlak, ρ gustoća fluida a v brzina strujanja fluida), pa je u dijelovima cijevi u kojima fluid brže struji statički tlak manji.

Citiranje:
hidrodinamički tlak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25392>.