svojstvena vrijednost

svojstvena vrijednost, diskretna skalarna vrijednost parametra λ u jednadžbi oblika Ax = λx, gdje je A linearni operator na vektorskom prostoru X, x ≠ 0 svojstveni vektor iz toga prostora. Svaka kvadratna matrica A reda n ima točno n svojstvenih vrijednosti. Nultočke karakterističnoga polinoma p matrice A, p(λ) = det (A – λI), gdje je I jedinična matrica, svojstvene su vrijednosti matrice A. Realna matrica može imati kompleksne svojstvene vrijednosti koje uvijek dolaze u konjugirano kompleksnim parovima. Primjerice, svojstvene vrijednosti matrice svojstvena vrijednost.jpg su kompleksne (± i).

U kvantnoj mehanici svojstvena vrijednost je diskretna energijska svojstvena vrijednost ili svojstvena vrijednost drugih veličina stacionarnih stanja dobivenih rješavanjem Schrödingerove jednadžbe. Moguće ju je izravno usporediti s rezultatima pokusa.

Citiranje:
svojstvena vrijednost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59149>.