TRAŽI DALJE:
STRUKE:

težišnica

težišnica, u trokutu, dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice. Točka u kojoj se sve tri težišnice sijeku težište je trokuta i nalazi se na Eulerovu pravcu. Duljina težišnice na stranicu a jest

da = ( 2 (b² + c²) − a² ) ⁄ 2,

gdje su a, b i c duljine stranica trokuta. Preostale dvije duljine težišnica dobivaju se cikličkom zamjenom duljina stranica. Težište trokuta dijeli svaku težišnicu u omjeru 2 : 1 računajući od vrha.

Citiranje:
težišnica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 5. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61103>.