zakon očuvanja energije

zakon očuvanja energije, fizikalni zakon prema kojem je u zatvorenome fizikalnom sustavu zbroj svih oblika energije (mehaničke, toplinske, električne, magnetske itd.) konstantan. Drugim riječima, u zatvorenome sustavu jedan oblik energije može prelaziti u druge oblike, a da se pri tom energija niti stvara niti poništava. Promjena ukupne energije izoliranoga sustava jednaka je nuli.

Zakon očuvanja mehaničke energije pri slobodnome padu

U svakoj točki putanje slobodnoga pada, uz zanemarivo trenje, vrijednost ukupne mehaničke energije ostaje očuvana, tj. zbroj potencijalne Ep = mgh i kinetičke Ek = mv²/2 energije je konstantan: E = Ep + Ek = konst, gdje je m masa tijela, h visina na kojoj se tijelo nalazi, g gravitacijsko ubrzanje a v brzina gibanja tijela.

Ako se dio mehaničke energije zbog trenja pretvara u nemehaničke oblike energije, tj. ako fizikalni sustav nije zatvoren, zakon očuvanja mehaničke energije ne vrijedi.

Zakon očuvanja energije matematičkoga njihala

Zbroj potencijalne i kinetičke energije matematičkoga njihala u svakom je trenutku konstantan: kada se materijalna točka nakratko zaustavi na najudaljenijem položaju, njezina je kinetička energija jednaka nuli, a ukupna je energija jednaka potencijalnoj energiji; kada se materijalna točka vraća prema ravnotežnomu položaju, njezina se potencijalna energija pretvara u kinetičku i u ravnotežnome položaju potencijalna energija jednaka je nuli, a ukupna je energija jednaka kinetičkoj energiji; kada se materijalna točka udaljava od ravnotežnoga položaja, njezina se kinetička energija pretvara u potencijalnu.

Zakon očuvanja energije u teoriji relativnosti

Prema teoriji relativnosti, svakoj masi m pripada energija E = mc², gdje je c brzina svjetlosti. Zbog toga u opći zakon očuvanja energije treba uključiti i masu kao oblik energije. Zakon očuvanja energije do sada je potvrđen u svim ispitanim prirodnim pojavama, iako je postavljen aksiomatski. (→ zakon očuvanja; zakon očuvanja količine gibanja)

Citiranje:
zakon očuvanja energije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66767>.