Upit skalar, pronađeno natuknica: 5

skalar (matematika)

skalar (prema lat. scalaris: ljestvični). U matematici, veličina određena brojčanim iznosom, npr. duljina ...

skalar (zoologija)

skalar (prema lat. scalaris: ljestvični) (Pterophyllum scallare), riba iz por. cihlida (Cichlidae), ...

skalarni produkt

skalarni umnožak (skalarni produkt), skalar jednak umnošku iznosa |a| i |b| dvaju vektora a i b i kosinusa ...

svojstveni vektor

svojstveni vektor, vektor linearnog operatora A na vektorskom prostoru X jest vektor x iz toga prostora, ...

tenzor

tenzor (prema lat. tensus: nategnut, napet), u matematici, fizici i tehnici, veličina određena s više ...