Gay-Lussacovi zakoni

Gay-Lussacovi zakoni. Prvi Gay-Lussacov zakon (Charles-Gay-Lussacov zakon) utvrđuje ovisnost tlaka ili volumena idealnog plina o temperaturi. Ako plin na temperaturi 0 °C ima tlak p0 i volumen v0, tada je, uz isti volumen, kod temperature (u °C), tlak p = p0 · (1 + t/273,15). Ako je tlak stalan, onda je volumen = v0 (1 + t/273,15). – Drugi Gay-Lussacov zakon (Gay-Lussac-Humboldtov zakon ili zakon spojnih volumena) utvrđuje da volumeni plinova koji međusobno reagiraju ili nastaju kem. reakcijom stoje u omjeru malih cijelih brojeva kada su mjerenja obavljena pri stalnom tlaku i stalnoj temperaturi.

Gay-Lussacovi zakoni. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21452>.