struka(e): matematika
ilustracija
REGULA FALSI

regula falsi [re:'~ fa'lsi:] (latinski: pravilo krivoga), u matematici, metoda za približno određivanje rješenja jednadžbe f (x) = 0. U geometrijskoj interpretaciji regula falsi sastoji se u tom da se promatra graf funkcije f unutar takva segmenta [a, b] za koji je f (a) < 0 i f (b) > 0, što znači da unutar njega graf siječe os apscisu u nekoj točki S (x0), odn. da se u njem nalazi jedno od rješenja x0 zadane jednadžbe. Umjesto točke S određuje se sjecište S1 (x1) sekante PQ s osi x (zato se regula falsi naziva i metoda sekante). Ako treba, postupak se nastavlja na segmentu [a, x1], odn. [x1, b], već prema tome na rubovima kojega f ima vrijednosti suprotnih predznaka, i tako se dobiva bolja aproksimacija S2 (x2). Nastavkom postupka poboljšava se točnost aproksimacije točke S, odn. rješenje x0. Tu su metodu poznavali već indijski matematičari, a usavršili su ju Arapi.

Citiranje:

regula falsi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/regula-falsi>.