struka(e): matematika

dijagonala (prema lat. diagonalis < grč. διαγώνιος: koji se proteže iz kuta u kut) (znak d ili D), dužina koja spaja dva vrha višekuta, koji ne leže na istoj stranici, ili dva vrha poliedra, koji ne leže na istom bridu. Poliedri mogu imati dvije vrste dijagonala.

Površinska dijagonala (znak d) spaja nesusjedne vrhove poliedra koji pripadaju istoj strani.

Prostorna dijagonala (znak D) spaja vrhove koji ne pripadaju istoj strani. Primjerice, pravilni oktaedar ima samo tri prostorne dijagonale, a kocka ima 12 površinskih i četiri prostorne dijagonale. Duljina je površinske dijagonale kocke d = a√2, a duljina prostorne dijagonale kocke D = a√3, gdje je a duljina brida. Broj svih dijagonala u višekutu izračunava se po formuli N = n (n – 3)/2, gdje je n broj stranica, kutova i vrhova višekuta. (→ dijagonalni presjek)

Citiranje:

dijagonala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/dijagonala>.