struka(e): fizika

krak sile (znak r), vektor udaljenosti okomit na pravac djelovanja sile na kruto tijelo, koji povezuje hvatište sile i os rotacije tijela. Krak sile je najveći i jednak kraku poluge kad sila djeluje okomito na krak poluge, za neki drugi kut je manji, a ako sila djeluje u smjeru kraka poluge, krak sile jednak je nuli. Mjerna je jedinica kraka sile metar (m). (→ moment sile)

Citiranje:

krak sile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/krak-sile>.