struka(e): fizika

stimulirana emisija, emitiranje elektromagnetskih valova iz pobuđenih atoma potaknuto fotonima kojima je energija jednaka razlici između višega E2 i nižega E1 energijskog stanja atoma:  = ∆E = E2 – E1, gdje je ν frekvencija fotona a h Planckova konstanta. Može se pojaviti samo kada je optičkim pumpanjem unutar obasjane tvari postignuta inverzija populacije elektrona u atomima (veći broj atoma u pobuđenome stanju nego u osnovnome). Početni foton stimulira pobuđene atome na emisiju sebi jednakih fotona, a nastali fotoni u drugim pobuđenim atomima također stimuliraju emisiju fotona jednakih svojstava i tako lančanom reakcijom nastaje koherentni laserski snop (laserska zraka), tj. elektromagnetsko zračenje koje sadržava fotone jednake frekvencije, polarizacije i smjera širenja kao upadni foton. Primjenjuje se u radu lasera i masera. (→ spontana emisija)

Citiranje:

stimulirana emisija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/stimulirana-emisija>.