struka(e): fizika

ubrzanje (akceleracija) (znak a), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom, tj. promjenu iznosa brzine (povećavanje ili smanjivanje) ili smjera brzine ili oboje. Za smanjivanje brzine rabe se još izrazi deceleracija, negativna akceleracija i retardacija. Ako je ubrzanje stalno, gibanje se naziva jednoliko ubrzanim, jednoliko usporenim, odnosno jednolikim kružnim gibanjem. Vektor ubrzanja ima smjer vektora promjene brzine Δv, pri čem je vektor promjene brzine jednak razlici vektora početne v1 i konačne brzine v2, dakle: Δv = v2 – v1.

Srednje (prosječno) ubrzanje definirano je promjenom brzine v po vremenskom intervalu Δt = t2 – t2, dakle: a = Δvt. Za pravocrtno gibanje svi promatrani vektori leže na istom pravcu. Ako je ubrzanje konstantno, onda je a = v/t.

Trenutačno ubrzanje definirano je derivacijom vektora brzine po vremenu: a = dv/dt, odnosno druga je derivacija radijvektora r po vremenu a = d²r/dt². U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu trenutačno ubrzanje je a = (d²x/dt²) i + (d²y/dt²) j + (d²x/dt²) k, gdje su i, j, k jedinični vektori koordinatnih osi x, y, z.

Mjerna jedinica ubrzanja jest metar u sekundi na kvadrat (ms–2).

Kutna akceleracija opisuje promjenu smjera vektora brzine s vremenom, kao npr. u jednolikom kružnom gibanju.

Citiranje:

ubrzanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ubrzanje>.