STRUKE:

kosinusni poučak

kosinusni poučak (poučak o kosinusima kutova trokuta), trigonometrijski teorem prema kojem je u proizvoljnom trokutu moguće pronaći duljinu treće stranice ako su poznate duljine dviju stranica i kut između njih:

c² = a² + b² – 2ab cos γ,

a² = b² + c² – 2bc cos α,

b² = c² + a² – 2ca cos β,

gdje su a, b i c stranice trokuta, a γ kut među stranicama a i b, α kut među stranicama b i c i β kut među stranicama c i a. Pitagorin poučak poseban je slučaj toga poučka za γ = 90° (cos 90° = 0), što daje c² = a² + b².

Poučak se može primijeniti i za izračunavanje kutova kada su poznate duljine svih triju stranica:

cos α = (b² + c² – a²)/2bc,

cos β = (c² + a² – b²)/2ca,

cos γ = (a² + b² – c²)/2ab. (→ sinusni poučak; tangensni poučak; trigonometrija)

Citiranje:
kosinusni poučak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33322>.