Upit dielektrik, pronađeno natuknica: 7

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

elektret

elektret (elektr[icitet] + [magn]et), trajno naelektrizirani i polarizirani dielektrik u kojem je električno ...

fluor

fluor (lat. fluor: tečenje), simbol F (fluorum), kemijski element iz skupine halogenih elemenata (atomski ...

mikrofon

mikrofon (mikro- + -fon), uređaj za pretvaranje zvuka u mehaničku i potom u električnu energiju. Neke ...

polarizacija dielektrika

polarizacija dielektrika, razmicanje pozitivnog i negativnog električnog naboja dijelova čestica koje ...

relativna dielektrična permitivnost

relativna dielektrična permitivnost (relativna dielektričnost) (znak εr), fizikalna veličina koja opisuje ...

tinjci

tinjci ili liskuni, slojeviti silikati (filosilikati). Kristalna struktura sastoji im se od troslojnih ...