Upit radijvektor, pronađeno natuknica: 9

radijvektor

radijvektor (radij[us] + vektor) (radijusvektor, vektor položaja) (znak r), vektor kojemu je početak ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona koja opisuju gibanje planeta oko Sunca što ih je formulirao Johann(es) ...

konhoida

konhoida (prema grč. ϰογχόεıδης: slični školjci), algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja ...

mehanički rad

mehanički rad (znak W), fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, definirana kao skalarni produkt ...

Pascalov puž

Pascalov puž [paska'l~] (nazvan po Étienneu Pascalu (1588–1651), ocu Blaisea Pascala), konhoida kružnice, ...

polumjer

polumjer (radijus) (znak r), udaljenost središta kružnice ili kugle od bilo koje točke na periferiji. ...

putanja

putanja (staza, trajektorija), krivulja koju tijekom gibanja opisuje uzastopni slijed položaja materijalne ...

R

R. 1. Sedamnaesto slovo klasične latinske abecede, a dvadeset i treće hrvatske, silabičkoga imena er, ...

snaga

snaga (znak P), fizikalna veličina koja opisuje brzinu prenošenja energije ili obavljanja mehaničkoga ...