Upit radijvektor, pronađeno natuknica: 8

radijvektor

radijvektor (radij[us] + vektor) (radijusvektor) (znak r), vektor kojemu je početak u nekoj nepomičnoj ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona koja opisuju gibanje planeta oko Sunca što ih je formulirao Johann(es) ...

konhoida

konhoida (prema grč. ϰογχόεıδης: slični školjci), algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja ...

mehanički rad

mehanički rad (znak W), fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, definirana kao skalarni produkt ...

Pascalov puž

Pascalov puž [paska'l~] (nazvan po Étienneu Pascalu (1588–1651), ocu Blaisea Pascala), konhoida kružnice, ...

polumjer

polumjer (radijus) (znak r), udaljenost središta kružnice ili kugle od bilo koje točke na periferiji. ...

R

R. 1. Sedamnaesto slovo klasične latinske abecede, a dvadeset i treće hrvatske, silabičkoga imena er, ...

snaga

snaga (znak P), fizikalna veličina koja opisuje brzinu prenošenja energije ili obavljanja mehaničkoga ...