električni napon

električni napon (znak U), razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga. Ako se u električnom polju pomiče pozitivni električni naboj protiv djelovanja silâ polja, troši se za taj rad neka energija, a ako sile polja pomiču taj naboj protiv djelovanja nekog otpora, električno će polje obavljati rad i trošit će se energije električnoga polja. Napon između točaka A i B može se definirati kao UAB = WAB/q, gdje je WAB rad između točaka A i B, a q električni naboj. Mjerna je jedinica električnoga napona volt (V).

Uobičajeni je električni napon galvanskoga članka 1,5 V, automobilskoga električnoga akumulatora 12 V, kućne električne mreže 220 V, tramvajske mreže 600 V, željezničke mreže u Hrvatskoj 25 000 V.

električni napon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 27.5.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17586>.