električni potencijal

električni potencijal (znak φ), skalarna fizikalna veličina koja opisuje potencijalnu energiju električki nabijene čestice u statičkom električnom polju, količnik između potencijalne energije električki nabijene čestice i električnoga naboja te čestice. Mjerna je jedinica električnoga potencijala volt (V).
Električni potencijal točkastog naboja je električni potencijal koji stvara statičko električno polje električki nabijene čestice zanemariva volumena: φ = Q/(4π0εr), gdje je Q električni naboj čestice, ε0 dielektrična permitivnost vakuuma, εr relativna dielektrična permitivnost dielektričnoga sredstva oko čestice, r udaljenost od čestice. (→ elektrostatika; električni napon)

električni potencijal. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 11.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17589>.