STRUKE:

mehanički rad

mehanički rad (znak W), fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, definirana kao umnožak sile i prijeđenoga puta u smjeru duž kojega se obavlja rad. U općem slučaju rad se određuje ili skalarnim produktom vektora sile F i puta sW = F · s = F · s · cos α, ako je iznos sile konstantan (α je kut između vektora sile i puta), ili integralom W = ∫ ds, ako se iznos sile mijenja duž puta. Skalarni produkt je jednak nuli ako je sila koja djeluje na neko tijelo okomita na put cos α = 0 tj. sila koja djeluje okomito na smjer gibanja ne obavlja nikakav rad. Kada se sila može prikazati u obliku gradijenta neke funkcije F = –grad U, navedeni integral poprima jednostavan oblik (za rad između točaka A i B):

rad.jpg

Izvršeni rad tada ovisi samo o krajnjim točkama puta i potpuno je neovisan o njegovu obliku. Mehanički rad se razlikuje po vrstama: rad električki nabijene čestice u elektromagnetskom polju, rad materijalne točke u gravitacijskom polju, rad pri termodinamičkim kružnim procesima i dr. Također se pri primjeni razlikuju strojni rad, tehnički rad otvorenoga ili zatvorenoga sustava, proizvodni rad, itd. Mjerna je jedinica mehaničkoga rada džul (J). Mogu se upotrebljavati i svi umnošci mjernih jedinica za silu i duljinu, npr. njutnmetar (Nm), ili jedinica za snagu i vrijeme, npr. vatsekunda (Ws).

mehanički rad. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=51403>.