struka(e): kemija | fizika

količina tvari (množina tvari) (znak n), osnovna fizikalna veličina koja pokazuje koliko jedinki, izraženo u molovima kao pripadnim jedinicama, sadrži neki sustav koji se sastoji od točno definiranih jedinki bilo koje vrste. U kemiji to mogu biti molekule, atomi, ioni, elektroni ili koje druge čestice, odn. određene skupine čestica ili dijelovi tih skupina ili čestica. Količina tvari definira se omjerom brojnosti jedinki (N) i Avogadrove konstante (NA), n = N/NA, odn. omjerom mase tvari (m) i molarne mase tvari (M), n = m/M. Mjerna jedinica količine tvari je mol. (→ avogadro, amedeo)

Citiranje:

količina tvari. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kolicina-tvari>.