struka(e): kemija | fizika

molarna masa (molna masa) (prema mol) (znak M), fizikalna veličina definirana kao omjer mase homogene tvari m i količine tvari n, dakle: M = m/n; masa jednoga mola jedinki neke tvari. Mjerna jedinica je za molarnu masu je kilogram po molu (kg/mol); češće je u uporabi decimalna jedinica g/mol. Za određenu vrstu tvari, odn. vrstu jedinki, molarna masa konstantne vrijednosti, brojčano jednaka relativnoj atomskoj masi (Ar), odnosno relativnoj molekularnoj masi (Mr). Molarne mase nekih složenih organskih molekula (bjelančevina, polimera) mogu dosegnuti vrijednost od nekoliko tisuća kg/mol. Molarna masa plinova i otopljenih tvari može se odrediti eksperimentalno, ako se i ne poznaje njihov sastav, i to na temelju Avogadrova zakona (idealni plinovi pod jednakim tlakom, na istoj temperaturi i u jednakom volumenu sadrže jednak broj molekula). Tako se molarna masa plinova i para određuje mjerenjem njihove gustoće ili brzine njihova istjecanja kroz malen otvor, molarna masa otopljene tvari mjerenjem povišenja vrelišta (ebulioskopija) ili sniženja ledišta otopine (krioskopija), molarna masa koloidno otopljenih visokomolekularnih tvari mjerenjem brzine difuzije, viskoznosti, brzine sedimentacije, raspršenja svjetlosti itd. Molarna masa određuje se i masenom spektrometrijom.

Citiranje:

molarna masa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/molarna-masa>.