STRUKE:

kugla

ilustracija
KUGLA – 1. kalota, 2. zona ili pojas, 3. segment, 4. sloj

kugla (njem. Kugel).

1. Geometrijsko tijelo, omeđeno sferom; skup točaka prostora kojima udaljenost od zadane točke središta nije veća od zadane duljine polumjera, pravilni sferoid. Ako ravnina prolazi središtem kugle dijeli kuglu na dva sukladna dijela. Dvije paralelne ravnine sijeku kuglu u dva tipa dijelova kugle: na dio među ravninama (kuglin sloj) i dva kuglina odsječka (segmenti). Ravnina može kuglinu plohu sjeći u kružnici, prolaziti izvan nje ili ju dodirivati u jednoj točki, diralištu, i tada se naziva tangencijalna ravnina. Pravac može s kuglinom plohom imati najviše dvije zajedničke točke. Prolazi li pravac središtem kugle, dio pravca omeđen sjecištima s kuglinom plohom naziva se promjer. Kugline plohe sa zajedničkim središtem koncentrične su, a s različitim središtima ekscentrične.

Ploština je kugline plohe: P = 4 r²π;

volumen kugle: V = 4/3 r³π; volumen kuglina odsječka: Vo = 1/3 π v² (3 r – v), gdje je v visina odsječka; volumen kuglina sloja:

Vs = 1/6 π v (3ρ² + 3ρ1 + v²), gdje su ρ i ρ1 polumjeri presjeka kugle s ravninama, a v visina sloja;

ploština kalote i kuglina sloja: P = 2π r v, gdje je v visina kalote, odnosno sloja.

2. U športu, atletska bacačka sprava od metala, s masom 7,26 kg i promjerom 11 do 13 cm (4 kg i 9,5 do 11 cm za žene). Bacanje kugle zasebna je atletska disciplina, na programu OI od 1896 (za žene od 1948). To je ujedno i jedna od disciplina desetoboja za muškarce i sedmoboja za žene. Natjecatelj baca kuglu s ramena jednom rukom, ravnocrtnim zamahom ili zamahom s okretom oko svoje uzdužne osi.

Citiranje:
kugla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34437>.