Gaussov zakon električnoga polja

Gaussov zakon električnoga polja [gạus~] (po Carlu Friedrichu Gaussu), fizikalni zakon prema kojemu su silnice električnoga polja otvorene krivulje što izlaze iz pozitivnih električnih naboja, a završavaju u negativnim električnim nabojima, odnosno tok električnoga polja kroz bilo koju zatvorenu plohu jednak je zbroju svih električnih naboja koji se nalaze unutar te plohe podijeljenome s dielektričnom permitivnošću vakuuma: ∫∫ EdS = &SigmaQi/ε0, gdje je E jakost električnoga polja, S ploština zatvorene plohe, Q točkasti električni naboj, a ε0 dielektrična permitivnost vakuuma. Tok električnoga polja kroz proizvoljnu zatvorenu plohu koja ne sadrži električni naboj jednak je nuli, tj. električni naboj izvor je električnoga polja. (→ ampèreov zakon; gaussov zakon magnetskoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:
Gaussov zakon električnoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69651>.