STRUKE:

Avogadrova konstanta

Avogadrova konstanta (Avogadrov broj) (znak NA), prirodna konstanta koja određuje broj čestica (molekula, atoma ili iona) u jednom molu neke tvari. Jednaka je količniku broja čestica N i količine tvari n, NA = N/n = 6,022 140 857 · 1023 mol–1. Povezuje mikroskopsku (broj čestica) i makroskopsku (količina tvari) fiziku. Nazvana je po Amedeu Avogadru, koji je 1811. prvi uočio da je broj čestica plina pri određenom tlaku i temperaturi razmjeran volumenu plina neovisno o vrsti plina. Austrijski kemičar i fizičar Joseph Loschmidt (1821–95) s pomoću kinetičke teorije plinova procijenio je (1865) broj čestica plina u određenom volumenu i pri normiranom tlaku i temperaturi (danas Loschmidtov broj). Nazivom Avogadrov broj prvi se koristio Jean Perrin opisujući svoje istraživanje Brownova gibanja (1909). Robert Andrews Millikan precizno je odredio Avogadrovu konstantu kao količnik električnoga naboja mola plina i električnoga naboja jedne čestice (1910).

Citiranje:
Avogadrova konstanta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69662>.