STRUKE:

torzija

torzija (kasnolat. torsio: uvrtanje, uvijanje).

1. U mehanici, način opterećenja tijela kada oko neke njegove osi djeluje spreg sila. Tako su npr. opterećena vratila radnih strojeva ili pogonske osovine vozila kada na njih s jedne strane djeluje pogonski moment sile, a s druge otpor radnoga dijela stroja (npr. alata) ili kotača vozila. Slično mogu biti opterećeni i stupovi nosećih konstrukcija (dizalica, građevina, dalekovoda i sl.), koji su jednim krajem ukliješteni u temelje, a na drugom stalno ili povremeno (udari vjetra) djeluje moment koji stup uvija oko uzdužne osi. Elementi opterećeni na uvijanje pojednostavnjeno se prikazuju štapovima, a proračunima im se određuju deformacije (kut uvijanja) i naprezanja (posmična, rjeđe i normalna).

Za ravne štapove poprečnoga kružnog presjeka proračuni se s visokom točnošću provode uz pretpostavke da pri uvijanju poprečni presjeci ostaju ravni i okomiti na uzdužnu os štapa, da se presjeci zakreću kao kruta tijela te da se na presjecima ne javljaju normalna naprezanja. U središtu presjeka takva štapa posmično naprezanje jednako je nuli, a na vanjskom rubu presjeka, polumjera r, ono ima maksimalnu vrijednost τ = Mtr/Ip, gdje je Mt moment torzije ili uvijanja, a Ip polarni moment tromosti površine presjeka u odnosu na središte, koji za puni presjek iznosi Ip = πr4/2, a za kružni vijenac, unutarnjeg i vanjskog polumjera r i R, Ip = π(R4 – r4)/2. Kod toga će se krajnji presjeci štapa duljine l i modula smicanja G, koji ovisi samo o vrsti materijala štapa, zakrenuti jedan u odnosu na drugoga za kut φ = Mtl/IpG. Kod uvijanja neokruglih štapova poprečni se presjeci iskrivljuju, navedene pretpostavke više ne vrijede, a proračuni posmičnih naprezanja i deformacija su složeniji.

U granicama Hookeova zakona moment torzije Mt i kut zakreta φ međusobno su razmjerni, tako da je Mt = . D je tzv. direkcijski moment (torzijska krutost) s mjernom jedinicom Nm/rad, koji za štap punoga kružnog presjeka ili kružnoga vijenca iznosi GIp/l.

2. U matematici, torzija krivulje je veličina koja pokazuje koliko se naglo mijenja oskulacijska ravnina krivulje (→ zakrivljenost).

3. U medicini, zavrnuće nekog izduljenog ili visećeg organa (slezene, bubrega, žučovoda, maternice) oko svoje uzdužne osi. U zavrnutom dijelu nastaje zastoj krvnog optoka. Torzija crijeva može izazvati ileus. Torzija kralježnice odvija se uobičajeno pri okretanju cijeloga trupa ulijevo ili udesno, zbrajanjem rotacijskih kretnji među susjednim kralješcima.

torzija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 9.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61894>.