STRUKE:

električni naboj

električni naboj (količina elektriciteta) (znak q ili Q), fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama. Definira se kao umnožak električne struje I i vremena njezina protjecanja t, dakle: Q = It. Mjerna jedinica električnoga naboja jest kulon (C). Mjeri se s pomoću elektrometra.

Postoje dvije vrste električnoga naboja, pozitivni i negativni.

Dogovorno je nazvan pozitivnim onaj električni naboj što ga trenjem sa svilenom krpom dobije stakleni štap, a negativnim, električni naboj proizveden trenjem na štapu od smole. Atomi su električki neutralni i većina tvari na Zemlji je električki neutralna. Tvari postaju električki nabijene kad se u njima razdvoje različito nabijene čestice, tj. kad se pojedini elektroni izdvoje iz atoma. Nositelji negativnoga električnoga naboja najčešće su elektroni i negativni ioni (anioni, atomi s viškom elektrona), a nositelji pozitivnoga naboja najčešće su pozitivni ioni (kationi, atomi kojima nedostaje jedan ili više elektrona), odnosno, na subatomskoj razini protoni. Električni naboji tijela uvijek su višekratnici elementarnog električnog naboja elektrona e = –1,602 177 · 10–19 C, koji je prvi put određen s pomoću Millikanova pokusa. Jedine do danas poznate čestice koje mogu imati električni naboj manji od naboja elektrona su kvarkovi.

Čestice ili tijela nabijena istoimenim električnim nabojem međusobno djeluju odbojnom silom, a čestice ili tijela nabijena raznoimenim električnim nabojem se privlače prema Coulombovu zakonu. Električki nabijene čestice u mirovanju stvaraju električna polja, a električki nabijene čestice u gibanju stvaraju električna, elektromagnetska i magnetska polja.

Zakon očuvanja električnog naboja temeljni je zakon elektrostatike prema kojemu u zatvorenom fizikalnom sustavu (sustavu koji ne međudjeluje s okolinom) ukupna količina električnoga naboja ostaje sačuvana, tj. zbroj pozitivnih i negativnih vrijednosti električnoga naboja se ne mijenja. Na subatomskoj razini električki nabijene čestice uvijek nastaju u parovima s jednakim pozitivnim i negativnim električnim nabojem.

Citiranje:
električni naboj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17585>.