TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fluid

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju svoj relativan položaj. Privlačne sile među česticama u fluidu slabije su od sila među česticama čvrste tvari, ali su još uvijek dovoljno velike da izazovu viskoznost. Između fluida velike viskoznosti i amorfne čvrste tvari granica nije strogo određena. Idealni fluid je fluid kojemu su viskoznost, površinska napetost, kapilarnost i ostale posljedice međumolekularnih sila zanemarive. Na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli viskoznost nekih fluida potpuno nestaje i oni postaju suprafluidi. Proučavanjem svojstava fluida bavi se mehanika fluida, koja se dijeli na hidrostatiku, hidrodinamiku i aeromehaniku. Gibanje fluida opisuju Bernoullijeva jednadžba i jednadžba kontinuiteta.

Preneseno: utjecaji, djelovanja koja se ne mogu pobliže odrediti, a dolaze (»struje«) od nekog čovjeka ili predmeta. – Fluidan, tekući; neodrediv, neodređen, nejasan.

Citiranje:
fluid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19956>.