Upit veličina, pronađeno natuknica: 626

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnog svijeta (tvari, ...

mjerna veličina

mjerna veličina →  veličina ...

zvjezdana veličina

zvjezdana veličina →  magnituda ...

Abbeov broj

Abbeov broj (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u optičkome ...

adijabatski koeficijent plina

adijabatski koeficijent plina (znak ϰ), bezdimenzionalna fizikalna veličina koja je jednaka omjeru specifičnoga ...

admitancija

admitancija (njem. Admittanz, engl. admittance, prema lat. admittere: pustiti) (znak Y), fizikalna veličina ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodrom

aerodrom (aero- + -drom), površina na kopnu ili vodi sa zgradama, instalacijama i opremom za slijetanje, ...

Agolli, Dritëro

Agolli [ago'łi], Dritëro, albanski književnik (Menkulas, 13. X. 1931 – Tirana, 3. II. 2017). Vrlo mlad ...

agrarna reforma

agrarna reforma, pojam s dva značenja. Prvotno je označivao zahvate što su ih provodile države radi ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|