STRUKE:

tlak

tlak.

1. Fizikalna veličina (znak p) koja opisuje djelovanje sile na površinu, definirana omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine S, dakle p = F/S. Mjerna jedinica tlaka je paskal (znak Pa). Osim paskala može se upotrebljavati i mjerna jedinica tlaka bar (1 bar = 105 Pa). Stare jedinice tlaka bile su tehnička atmosfera, znak at (1 at = 98 066,5 Pa); normalna ili fizikalna atmosfera, znak atm (1 atm = 101 325 Pa); milimetar stupca žive, znak mmHg, ili tor (1 mmHg = 1 tor = 133,322 Pa); milimetar stupca vode, znak mmH2O (1 mmH2O = 9,806 65 Pa).

Hidrostatički tlak je tlak mirnoga fluida, uzrokovan njegovom težinom. Ovisi o gustoći fluida ρ, dubini na kojoj se mjeri h i gravitacijskom ubrzanju g, dakle = ρgh, a ne ovisi o smjeru u kojem se mjeri.

Hidraulički tlak djeluje na fluid izvana, a u fluidu se prenosi jednako u svim smjerovima.

Hidrodinamički tlak pojavljuje se u fluidu koji struji, a sastoji se od statičkog i dinamičkoga dijela; potonji ovisi o brzini strujanja fluida što opisuje Bernoullijeva jednadžba.

Kohezijski tlak se pojavljuje samo na slobodnoj površini tekućine, rezultat je djelovanja kohezije.

Tlak plina uzrokovan je udarcima molekula plina u određenom vremenu na površinu stijenke posude koja zatvara plin. Taj je tlak to veći što je viša temperatura T, a manji volumen V određene količine n plina p = (nRV)/T, gdje je R plinska konstanta idealnoga plina.

Atmosferski tlak uzrokovan je težinom zraka i određen težinom stupca zraka nad površinom.

Parcijalni tlak je tlak pojedinih komponenata u smjesi plinova (→ dalton, john). Tlak se može mjeriti kao apsolutni ili kao relativni, prema tomu uzima li se za nulu vakuum ili atmosferski tlak. Relativni tlak koji je manji od atmosferskoga naziva se negativni tlak.

Radijacijski tlak uzrokovan je padanjem svjetlosti ili drugog elektromagnetskog zračenja na neku površinu.

2. U medicini → krvni tlak

tlak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.4.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61540>.