STRUKE:

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnog svijeta (tvari, tijela, stanja i pojava) koje se može kvalitativno razlikovati i kvantitativno odrediti. Prema međunarodnim i hrvatskim normama veličinama su određeni nazivi i znakovi (kosa slova latinične abecede ili grčkog alfabeta). Za svaku je veličinu određen po jedan znak, iznimno po nekoliko, npr. duljina (znakovi l, a, b, d i dr.), masa (m), vrijeme (t, T), kut (α, β, φ i dr.), sila (F), električni napon (U). Veličine koje se međusobno razlikuju samo po vrijednosti uspoređuju se mjerenjem. Odabrana vrijednost s kojom se uspoređuju sve istovrsne veličine naziva se mjernom jedinicom. Vrijednost veličine iskazuje se brojčanom vrijednošću i mjernom jedinicom, npr. masa je pet kilograma (znakovima: m = 5 kg), ili masa u kilogramima je pet (znakovima m/kg = 5).

Skalarne veličine su one za koje je dovoljan iskaz samo njihova vrijednost (masa, vrijeme, temperatura i dr.), a za vektorske veličine (brzina, sila i dr.) valja navesti dodatne podatke: smjer djelovanja, hvatište i dr.

Sustav veličina je skup veličina među kojima postoje točno određeni odnosi. Osnovne veličine nekog sustava dogovorno su neovisne (npr. duljina, masa, vrijeme), a sve ostale su izvedene veličine. Međusobni odnosi između pojedinih veličina iskazuju se veličinskim jednadžbama, a takvim se jednadžbama određuju i izvedene veličine, npr. tlak p količnik je sile F i ploštine S (znakovima p = F/S), električna snaga P umnožak je električnoga napona U i jakosti električne struje I (znakovima P = U I). Neki količnici veličina imaju posebne nazive, npr. količnici s vremenom nazivaju se brzinom, a ako su to energijske veličine i snagom (npr. brzina gibanja, kutna brzina, brzina ili snaga doze i dr.), omjeri s masom imaju pridjev specifični (npr. specifični toplinski kapacitet), a logaritam omjera nekih istovrsnih veličina naziva se razinom te veličine (razina jakosti zvuka, razina snage, razina tlaka i dr.).

Osnovne veličine

veličina znak veličine
duljina l
vrijeme t
masa m
temperatura T
količina tvari n
električna struja I, i
svjetlosna jakost Is

 Osnovne mjerne jedinice

mjerna jedinica znak mjerne jedinice
metar m
sekunda s
kilogram kg
kelvin K
mol mol
amper A
kandela cd
veličina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64129>.