TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ploština

ploština (znak P), kadšto nazvana površina, fizikalna veličina koja opisuje mjeru dijela neke plohe. Mjerna jedinica ploštine jest kvadratni metar (m²). Ploštine likova u ravnini izračunavaju se po formulama: ploština pravokutnika, P = ab (a, b duljine stranica); ploština paralelograma, P = av (a duljina stranice, v visina okomita na tu stranicu); ploština trapeza, P = (a + c) ∙ v/2 (a, c duljine paralelnih stranica, v visina); ploština kruga, P = r²π (r polumjer); ploština elipse, P = abπ (a duljina velike poluosi, b duljina male poluosi). Ploštine likova omeđenih bilo kakvim krivuljama, kao i ploštine zakrivljenih ploha, mogu se izračunati s pomoću integralnog računa. Ploštine nekih zakrivljenih ploha mogu se izračunati i elementarno. Tako je npr. ploština plašta uspravnoga valjka P = 2rπv (r polumjer, v visina); ploština plašta uspravnoga stošca P = rπs (r polumjer, s duljina izvodnice); ploština kugline plohe P = 4r²π (r polumjer).

Citiranje:
ploština. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=48795>.