Upit A, pronađeno natuknica: 35

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Å

Å, znak za staru mjernu jedinicu angstrem. ...

a cappella

a cappella [~ kap:ε'l:a] (tal.: kao [što se pjeva] u kapeli), općenito, glazbeno djelo za vokalne sastave ...

a conto

a conto [~ ko'~] (talijanski), na račun, na ime (kratica a. c.); djelomično plaćanje u korist računa ...

A Coruña

A Coruña [akoru'ńa] (galješki) ili La Coruña [lakoru'ńa] (španjolski), najveći grad i luka u istoimenoj ...

A Cutheis

A Cutheis [~ ku'teis] →  cutheis ...

à la

à la (franc.), na način. À la carte [alaka'ʀt], prema vlastitu izboru iz jelovnika. À la mode [alamɔ'd], ...

a limine

a limine [~ li:'mine] (lat.: od kućnoga praga), od samoga početka, potpuno. Tako npr. odbiti (otkloniti) ...

a parte

a parte [~ pa'~] (tal.: nastranu, postrance), postranično obraćanje glumca gledalištu, ali tako da ga ...

a posteriori

a posteriori [~ ~o:'ri:] (lat.: iz potonjega, iz kasnijega, naknadno). 1. Po Kantu, sve ono što u našoj ...

(1)  2  3  4