Upit sila, pronađeno natuknica: 610

adhezija

adhezija (lat. adhaesio). 1. Prianjanje, lijepljenje. 2. U fizici, pojava međusobnog privlačenja površina ...

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

aerodinamičko ispitivanje

aerodinamičko ispitivanje, eksperimentalno određivanje ponašanja nekog tijela u zračnoj struji, a obuhvaća ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

agens

agens (njem. Agens < lat. agens: koji djeluje; koji tjera). 1. Djelatna, pokretačka sila; pokretalo, ...

akrecijski disk

akrecijski disk (lat. accretio: rastenje), oblik nastao spiralnim padanjem difuzne tvari na svemirsko ...

aksijalan

aksijalan (od lat. axis: osovina), koji se odnosi na os, pruža se ili djeluje smjerom osi; osni (npr. ...

aksion

aksion (lat. axis: os, analoška tvorba kao proton, neutron i sl.), hipotetska čestica male mase i bez ...

|<  1  2 (3)  4  5  6  7  8  9  10  >  >|